top of page

PRIVATE STUDY

 

การจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการสอน
แบบกลุ่มย่อย จำนวนคนต่อกลุ่มตามความต้องการขององค์กรพร้อมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานขององค์กรโดยเฉพาะ

ออกแบบหลักสูตร

เพื่อองค์กร 

กำหนดวันและ

เวลาเรียนได้ดั่งใจ

จัดสอบ

เพื่อแบ่งระดับ

ผู้เรียน

เพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการสอน

โดยเน้นการเรียนการสอน

ให้ตรงกับความต้องการของ
องค์กรเพื่อให้เกิด การนำไปใช้งานได้จริง

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่

สำหรับองค์กรที่พนักงานมีพื้นฐานภาษาอังกฤษหลากหลายระดับ

ช่วยให้สามารถจัดลำดับการเรียนรู้

ได้อย่างเหมาะสม

ทางศูนย์ภาษาฯ จะจัดให้ผู้เข้าอบรมทำการประเมินการสอนของผู้สอน

ในการอบรมครั้งที่ 4 และจะทำการ

สรุปผลการประเมินการสอนของ

ครูผู้สอน ส่งให้ทางองค์กรรับทราบ

รายงานผลการเรียนการสอน

จะมีการทดสอบในชั่วโมงสุดท้าย

และทำการประเมินผลการเรียนของ

ผู้เรียนแต่ละคนส่งกลับไปยังบริษัท

เพื่อให้องค์กรนั้นๆให้มั่นใจและรับทราบ

ความคืบหน้าของการเรียน และประสิทธิภาพการเรียนการสอน

bottom of page