top of page

Grammar​ ประถมปลาย (ป.4-6)

เตรียมพร้อมก่อนสอบ เพิ่มคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น พร้อมนำไปใช้ในห้องเรียนอย่างมั่นใจ


ไม่ได้ ไม่เก่ง ไม่คล่อง ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น


เรียนวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.

**เริ่ม 23 พฤษภาคม 2564


ราคา 2,700 บาท จากปกติ 3,600 บาท

หลักสูตร 30 ชั่วโมง


Recent Posts
Archive
bottom of page