top of page

Teen Talk สนทนาสำหรับม.ต้น

เน้นฝึกสนทนาและการออกเสียงที่ถูกต้องกับเจ้าของภาษาเพื่อสร้างความมั่นใจ สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. เริ่ม 24 กันยายน 2560​

20 ชั่วโมง ราคา 2,400 บาท

Recent Posts
Archive
bottom of page