top of page

Happy Times

เรียนเป็นคู่แบบไม่หนักกระเป๋า 40 ชั่วโมง เน้นพูดได้จริง !!!

Grammar for Speaking + Speak Now

ปรับและปูพื้นฐาน เพื่อการสนทนา เรียนรู้ที่มาที่ไปและเริ่มต้นสร้างประโยค

เพิ่มความมั่นใจในการพูด 40 ชั่วโมง

**เรียนวันอังคาร/วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.

**เริ่ม 28 พฤศจิกายน นี้

Recent Posts
Archive
bottom of page