top of page

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

1.Grammar For Speaking

เน้นในเรื่องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานาน จะพูดอย่างไรจึงจะตรงกับความหมายที่ต้องการจะสื่อออกไป เนื่อหาหลักสูตรจะเรียนรู้ชนิดของคำ ตั้งแต่หน้าที่ ตำแหน่งการวางคำ และการเรียบเรียงคำ เพื่อนำไปสร้างเป็นประโยค รวมถึงการฝึกแต่งประโยคสนทนา ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

นำไปสู่การสนทนาที่สมบูรณ์ขึ้น

2.I Can Speak

ฝึกทักษะการฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นคำๆ

3.Let's Talk

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง Dialogue Pattern ที่สามารถเรียนรู้เเละเข้าใจได้ง่าย

4.TOEIC

รับรองผล 650 คะแนน ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

_____________________________________________________________

Recent Posts
Archive
bottom of page