top of page

English Is Fun

(สำหรับน้องๆอายุ 4-10 ปี)

เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน

เพื่อกระตุ้นให้เด็กกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจกับครูเจ้าของภาษา

เรียนทุกวันอาทิตย์

เวลา 10.30-12.00 น

ราคา 2,300 บาท

** เริ่ม 3 ธันวาคม 2560

Recent Posts
Archive
bottom of page