top of page

หลักสูตร English is Fun

Course                   

Hour

Price

Book

Unit

Price

(สำหรับน้องๆอายุ 4-10 ปี)

          เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน

เพื่อกระตุ้นให้เด็กกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจกับครูเจ้าของภาษา

เรียนทุกวันอาทิตย์ 

        เวลา 10.30-12.00 น

        ราคา 2,300 บาท/15 ชั่วโมง

** เริ่ม 3 ธันวาคม 2560

bottom of page