top of page

ภาษาอังกฤษสำหรับ ม.ต้น

(English For Teens)

เน้น!!

ปูพื้นฐาน

ทบทวน

Grammar ม.ต้น

            ฟื้นฟูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Vocab & Reading

            ฝึกการอ่าน และตีความหมาย โดยเริ่มจากข้อความที่ง่ายไปหาบทความที่ยากขึ้น พร้อมกับแทรกวิธีการตีความหมายของคำศัพท์จากบทความที่อ่านได้

เน้น!!

Talk

Teen Talk

            เน้นฝึกสนทนาและการออกเสียงที่ถูกต้องกับเจ้าของภาษาเพื่อสร้างความมั่นใจ สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

ตารางเรียน

bottom of page