top of page

SATURDAY CLASSES 

 

  • ระดับ LITTLE-KIDS

สำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล
ฝึกทักษะการฟัง การพูด เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร อย่างเป็นธรรมชาติกับคุณครูเจ้าของภาษา

|----- ราคา 2,650 / 15 ชม. ------|
  • ระดับ PRE-KIDS

 

สำหรับนักเรียนอนุบาล

เรียนรู้อักษร A-Z คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสี ตัวเลข 1-10 ส่วนต่างๆของร่างกาย

|-----ราคา 2,650 / 15 ชม. ------|
  • ระดับ KIDS

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
มุ่งเน้นฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูด ควบคู่กับหลักไวยากรณ์

|------------ ราคา  2,500 / 15 ชม. ------------|
  • ระดับ TEENS

 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา


ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย

|------ ราคา  2,500 / 15 ชม. ------|
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือ

เรียนทุกวันเสาร์

ช่วงเวลาเรียน
เวล 09.00-10.30 น.
เวลา 10.30-12.00 น.
เวลา 13.00-14.30 น.
เวลา 15.00-16.30 น.

bottom of page