top of page

อบรม/สัมนา

Fun in

School

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
กับครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์

 Fun 

 Camp 

สนุกกับค่ายภาษาอังกฤษ เน้นการฟัง การพูด

เรียนด้วยความสนุกสนานผ่านกิจกรรมมากมาย

Fun

Seminar

หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน/องค์กร สามารถนำไปใช้
พัฒนาศักยภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

bottom of page